Belastingnieuws

Hieronder een samenvatting van het meest recente Belastingnieuws. Wilt u meer informatie, neem dan contact op.

 • Mogelijk toch huurtoeslag/zorgtoeslag/kindgebonden budget ondanks te hoog vermogen
  Teveel vermogen voor toeslagen en kindgebonden budget (KGB)? Ga dan na of er sprake is van “bijzonder vermogen”. Dat telt namelijk niet mee voor de vermogenstoets waardoor u mogelijk toch aanspraak kunt maken op huurtoeslag, zorgtoeslag of KGB.
 • Mogelijk toch (meer) huurtoeslag krijgen in bijzondere situatie
  Geen of weinig huurtoeslag? In bijzondere situaties bestaat toch recht op (meer) huurtoeslag omdat de Belastingdienst op verzoek rekening houdt met de situatie. U kunt nog tot vijf kalenderjaren na het toeslagjaar verzoeken om herziening van de toeslag.
 • Kun u straks gebruikmaken van de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)?
  Op Prinsjesdag 2020 is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voorgesteld. De regeling voorziet tijdelijk in afdrachtvermindering loonheffing bij nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen in periode vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022.
 • Houd rekening met wijzigingen verliesverrekening vennootschapsbelasting
  Voorgestelde wijzigingen in Vpb-verliesverrekening: onbeperkt voorwaarts verrekenbare verliezen maar ook mogelijk verliesverdamping door maximering verrekenbaar verlies tot € 1 mio p/j. Meer verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar.
 • Geniet fiscale faciliteiten voor het instandhouden van uw landgoed
  Per 1 januari 2021 gelden strengere voorwaarden voor rangschikking van een landgoed onder de NSW 1928. Op grond van overgangsrecht kunnen de huidige voorwaarden nog maximaal 10 jaar gelden. Wees hierop bedacht, tref maatregelen en voorkom terugbetalen van genoten faciliteiten.
 • Maak gebruik van het overgangsrecht voor de Postcoderoosregeling
  Prinsjesdag 2020: De Postcoderoosregeling vervalt per 1 april 2021. Deze regeling wordt vervangen door een subsidieregeling. De verwachting is dat de subsidieregeling per 1 april 2021 start. Er is overgangsrecht voorgesteld. Laat beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.
 • Elektrische auto: hoe zit het met de bijtelling?
  Korting bijtelling elektrische auto blijft nog t.m. 2025. Wat wordt de bijtelling van uw huidige of nieuwe elektrische auto? Voor nieuwe auto’s in 2020 8% bijtelling tot € 45.000 cataloguswaarde en 22% daarboven, vanaf 2021 12% bijtelling tot € 40.000 en 22% daarboven.
 • Meer mogelijkheden voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers in 2020
  Voor het jaar 2020 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever eenmalig verhoogd naar 3%. Dit betekent dat de vrije ruimte maximaal € 5.200 hoger is dan in eerste instantie voorzien. Per 2021 daalt de vrije ruimte boven € 400.000 van 1,2 naar 1,18%.
 • Teruggaaf vennootschapsbelasting 2019 door verlies corona over 2020 mogelijk
  Verwacht verlies 2020 kan in de VPB 2019 als fiscale coronareserve ten laste van de winst komen. Onderzoek of u hier gebruik van kunt maken. Maar let op! De reserve is nooit hoger dan de winst 2019. Houd daarnaast rekening met de overige voorwaarden.
 • KOR sneller van toepassing vanwege niet meetellen bijkomstige prestaties
  Het Hof van Justitie oordeelde dat voor het vaststellen of wordt voldaan aan de KOR-grens bepaalde activiteiten die niet tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten behoren, niet meetellen. Hierdoor kan de KOR sneller van toepassing zijn.
 • Stel als samenwerkingsverband uw btw-aftrek veilig bij privé- en zakelijk gebruik investeringsgoederen
  Bent u als samenwerkingsverband btw-ondernemer. Gebruikt u investeringsgoederen zowel zakelijk als privé? Ga dan na of u aan de voorwaarden voldoet om uw btw-aftrek te optimaliseren.
 • Wachten met uitoefenen aandelenoptierecht door werknemer kan lonen
  Werknemer met aandelenopties? Belastingheffing op het moment verkoop aandelenopties of inruil voor aandelen. Maar even wachten met uitoefenen van de aandelenopties kan lonen. Mogelijk verschuift de belastingheffing namelijk vanaf 2022 naar een later tijdstip.
 • Geef werknemers van start-ups fiscaal vriendelijk aandelenopties
  Bent u een start-up? Dan kunt u werknemers fiscaal vriendelijk aandelenopties geven. Maximaal € 12.500 van het voordeel dat een werknemer heeft kan dan buiten de heffing blijven. Let op: de start-up regeling wordt nog geëvalueerd en kan vanaf 2022 worden bijgesteld of vervallen.
 • Rente voor te laat betalen koopsom deelneming belast (geen deelnemingsvrijstelling)
  Deelneming verkopen of aankopen? Rente wegens het later betalen dan afgesproken van de koopprijs valt volgens de Hoge Raad niet onder de deelnemingsvrijstelling en is dus niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Houd hiermee rekening bij de aan- of verkoop van een deelneming.
 • Voorkom hoger tarief overdrachtsbelasting door notariële levering in 2020
  Voorkom dat u 8% overdrachtsbelasting moet betalen door de notariële levering van onder meer een bedrijfspand of woning die u niet zelf gaat bewonen vóór 1 januari 2021 te plannen. Uitzondering geldt onder voorwaarden voor wooncoöperaties.
 • Uitstellen overdracht woning tot 2021 kan lonen voor starter
  Stel de levering van de voorgenomen aankoop van een woning uit tot (vanaf) 1 januari 2021 als u de woning zelf wilt gaan bewonen. Op die manier kunt u mogelijk gebruik maken van een vrijstelling overdrachtsbelasting.
 • Hoge Raad: belastingheffing in box 1 bij tijdelijke verhuur van een deel van uw eigen woning
  De Hoge Raad concludeert, anders dan een gerechtshof, dat ook de tijdelijke verhuur van een deel van de eigen woning in box 1 belast is. Een AG adviseert verder dat ook de kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing is als niet voldaan is aan de inschrijvingseis.
 • Belastingvoordeel met dividenduitkering in 2020?
  Het belastingtarief op winstreserves binnen de eigen BV gaat in 2021 weer omhoog van 26,25% naar 26,9%. Het is mogelijk om nog in 2020 dividend uit te laten keren door uw BV en zo te profiteren van het tarief van 26,25%. Laat ons voor u berekenen wat de beste keuze is.
 • Overweeg aflossing eigenwoninglening in 2020 met dividenduitkering
  Het belastingtarief op winstreserves binnen de eigen BV wordt vanaf 2021 verhoogd. Door een dividenduitkering kunt u in 2020 nog profiteren van het “oude” tarief van 26,25%. Daar kunt u bijvoorbeeld een lening mee aflossen. Laat ons voor u berekenen wat de beste keuze is.
 • Vanaf 2021 is de vergoeding of verstrekking van scholingskosten aan uw ex-werknemer wellicht onbelast
  Vergoedt of verstrekt u scholingskosten aan uw werknemers? In het Belastingplan 2021 is een verruiming opgenomen voor de onbelaste vergoeding of verstrekking van scholingskosten aan ex-werknemers. Tweede Kamer inmiddels akkoord.
 • Heroverweeg de fiscale eenheid vennootschapsbelasting
  Heroverweeg periodiek uw fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Wegen de voordelen nog wel op tegen de nadelen? Zelfs nu het tariefverschil in de vennootschapsbelasting verder toeneemt?
 • Optimaliseer uitkering levensloopregeling zo lang het nog kan
  Uiterlijk op 31 oktober 2021 moeten volgens de nieuwste plannen alle bestaande levensloopregelingen zijn afgewikkeld. U heeft nu dus nog iets meer dan een jaar om de levensloop optimaal te laten uitkeren: in een keer, verspreid over twee jaar of storten in uw pensioen?
 • De BV in of niet?
  Onderneemt u middels een eenmanszaak of VOF? Heroverweeg dan uw rechtsvorm. Er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor een BV-structuur fiscaal sneller aantrekkelijk wordt.
 • Betaal minder vennootschapsbelasting door het oprichten van verschillende bv’s
  Maakt uw bv flinke winst? Laat dan beoordelen of deze winst te verdelen is over meerdere vennootschappen. Dit kan u een aanzienlijke belastingbesparing opleveren vanwege het tariefverschil van 10% tussen de eerste en tweede schijf in de vennootschapsbelasting.
 • Profiteer optimaal van de wijzigingen van de vpb-tarieven
  De verlaging vpb-tarief winsten boven € 200.000 gaat niet door in 2021. Voor winsten t/m € 245.000 gaat de verlaging naar 15% wel door. In 2022 25% voor winsten boven € 395.000 en € 15% voor winsten t/m € 395.000. Stel winst uit en neem kosten eerder (als mogelijk).
 • Vanaf 2021 meer investeringsaftrek mogelijk
  Meerdere ondernemingen of één onderneming met verschillende activiteiten én geplande grote investeringen? Stel deze investeringen dan (gedeeltelijk) uit tot na 1 januari 2021. Door een wetswijziging is per 1 januari 2021 meer investeringsaftrek mogelijk.
 • Onder voorwaarden voordeel investeringsaftrek voor samenwerkingsverbanden bij buitenvennootschappelijke investeringen tot 1 januari 2021
  Hoge Raad: Belastingdienst en aangifteprogrammatuur berekenen investeringsaftrek voor leden samenwerkingsverband soms te laag. Beoordeel daarom of u in 2020 nog recht heeft op een hogere aftrek KIA. Let op: belastingplannen voor 2021 corrigeren dit vanaf 1 januari 2021.
 • Voorkom hoge box 3-heffing met een open fonds voor gemene rekening
  Vermogen in box 3? Belasting over een vastgesteld rendement dat vaak hoger is dan het werkelijke rendement. Oprichten open fonds voor gemene rekening of “spaar-bv” de oplossing? Neem in deze overweging ook rechtspraak en wijziging van box 3 per 2021 mee.
 • Voorkom hoge box 3-heffing met de (be-)spaar-bv
  Vermogen in box 3? Belasting over een vastgesteld rendement dat vaak hoger is dan het werkelijke rendement. Oprichten “spaar-bv” of open fonds voor gemene rekening de oplossing? Neem in deze overweging ook de wijziging van box 3 per 2021 mee.
 • Wetsvoorstel aanpassing box 3
  Per 2021 voorgestelde wijzigingen in box 3 om zoveel mogelijk spaarders tegemoet te komen en de kleine belegger te ontzien. Belasten werkelijk rendement zonder stelselwijziging niet mogelijk. Daarover lopen nog procedures. Massaal bezwaar procedures 2017 en 2018 zijn bekend.